Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

1.    Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady i sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego www.jupitersklep.pl (zwanym dalej: „Sklepem Internetowym”) przez Macieja Kimela (zwanym dalej: „Sprzedawcą”) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Lampy Maciej Kimel z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5732763355, REGON 380554304 oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sprzedawcę usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

Definicje

 

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu Internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu Internetowego.

Klient - każdy podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

Sprzedawca - Maciej Kimel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Lampy Maciej Kimel z siedzibą w Warszawie (02-119), ul. Pruszkowska 29/273, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5732763355, REGON 380554304; e-mail: kontakt@jupitersklep.pl; jednocześnie właściciel Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę na stronach internetowych działających w domenie www.jupitersklep.pl.

Sklep Stacjonarny – oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów, pod adresem: ul. Podwójna 19, 42-200 Częstochowa. Czynny w Dni robocze w godzinach 8:00 - 15:00.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeden Dzień roboczy to 24h.

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru lub Towarów ze Sprzedawcą.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Konto - konto klienta w Sklepie Internetowym, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu Internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności liczby produktów.

Towar – rzecz przedstawiona przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru lub Towarów zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Zamówieniu.

Dostawca – firma kurierska, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostaw Towarów.

Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem Internetowym

 

Adres Sklepu Stacjonarnego: ul. Podwójna 19, 42-200 Częstochowa

Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@jupitersklep.pl

Numer telefonu Sprzedawcy: 880 158 193

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu e-mail i numeru telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dniach roboczych w godzinach 9:00-17:00.

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

1.    Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na Towary, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do Internetu, zainstalowaną przeglądarką internetową, aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail), włączoną obsługą języka Javascript oraz włączoną obsługą plików cookies. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu Internetowego jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

 

2.    Sprzedawca stosuje mechanizm plików cookies, które podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików cookies ma na celu poprawne działanie Sklepu Internetowego na urządzeniach końcowych Klienta. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klienta ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie cookies może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego.

 

3.    Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

4.    Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

 

§ 5

Informacje ogólne

 

1.    Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców i formularzy zamieszczanych w Sklepie Internetowym (z wyjątkiem logotypu i zdjęć prezentowanych w Sklepie Internetowym w celach prezentacji Towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

 

2.    Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 

3.    Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klienta przez osoby nieuprawnione, dlatego Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności Klient powinien stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

 

4.    Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

5.    Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 

6.    Ceny podane w Sklepie Internetowym są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

7.    Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport) o której Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie Internetowym

 

1.   Aby założyć Konto w Sklepie Internetowym, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, nazwa kontaktu, e-mail, hasło do logowania.

 

2.   Założenie Konta w Sklepie Internetowym jest darmowe.

 

3.   Logowanie na Konto odbywa się poprzez wpisanie adresu e-mail i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 

4.   Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@jupitersklep.pl.

 

§ 7

Zamówienia

 

1.   Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

 

2.   Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

3.   Klient wybiera Towar będący przedmiotem zamówienia, poprzez kliknięcie na zdjęcie Towaru, a następnie dodaje Towar do zamówienia klikając przycisk ‘DODAJ DO KOSZYKA’ obok danego Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i kliknięciu w Koszyku przycisku ‘FINALIZACJA ZAMÓWIENIA’ przechodzi do wypełnienia Formularza zamówienia, w którym określa warunki Umowy sprzedaży, a w szczególności sposób Dostawy i formę płatności. Zamówienie zostaje złożone w momencie wysłania Formularza zamówienia poprzez kliknięcie przycisku ‘ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY’. Każdorazowo przed wysłaniem Formularza zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

 

4.   Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

 

5.   Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wysyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.    

 

6.   W następnym kroku, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja ta jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §7 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 

7.   Sprzedawca potwierdza Klientowi warunki Umowy sprzedaży, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta.

 

8.   Czas przygotowania wysyłki po stronie Sklepu Internetowego wynosi maksymalnie 2 dni robocze.

 

§ 8

Płatności

 

1.   Ceny podane przy każdym Towarze obecnym w Sklepie Internetowym stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie informowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

 

2.   Klient może skorzystać z następujących metod płatności za zamówiony Towar:

 

a)   Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przesłanym na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej oraz po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji);

 

b)   Wpłata przez ‘Przelewy24’ (realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po uzyskaniu informacji od ‘Przelewy24’ o wpłynięciu środków oraz po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji);

 

c)   Gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji). Całkowita opłata za tę formę płatności wraz z Dostawą wynosi 24,90 zł niezależnie od wartości zamówionych Towarów;

 

d)   Gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w Sklepie Stacjonarnym (realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji);

 

3.   Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na stronach Sklepu Internetowego o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży. 

4.   W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §4 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.6.   Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu Internetowego.

 

§ 9

Dostawa

 

1.   Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terenie Polski.

 

2.   Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad. Zobowiązanie to dotyczy dostarczenia Towaru wyłącznie przez Dostawcę wskazanego przez Sprzedawcę w Formularzu zamówienia.

 

3.   Informacje o liczbie Dni roboczych potrzebnych Dostawcy do realizacji zamówienia są zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego. Dni robocze liczone są zgodnie z §2 Regulaminu. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

 

4.   Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w Formularzu zamówienia.

 

5.   W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 

6.   Potwierdzenie nadania przesyłki przez Sprzedawcę jest wysyłane drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, w dniu wysłania Towaru do Klienta (jeżeli nie wybrano możliwości odbioru osobistego).

 

7.   Liczba Dni roboczych potrzebnych Dostawcy do realizacji zamówienia, zamieszczona na stronach Sklepu Internetowego, jest liczona od dnia wysłania Towaru do Klienta i wynosi 2 dni robocze.

 

8.   Klient ma możliwość zbadania doręczonej przesyłki w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia, że przesyłka jest niekompletna lub uszkodzona Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania protokołu właściwego dla zaistniałej sytuacji.

 

9.   Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru w Sklepie Stacjonarnym w godzinach otwarcia sklepu wskazanych w §2 Regulaminu. Towar będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Towaru. O gotowości Towaru do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości drogą elektroniczną na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 

10.    Sprzedawca, jeżeli Klient wyrazi taką wolę, załącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

 

11.    Wybranie opcji Dostawy ‘za pobraniem’ wiąże się z poniesieniem przez Klienta kosztu całkowitego w wysokości 24,90 zł (brutto) bez względu na wartość zamawianych Towarów.

 

§ 10

Reklamacja

 

1.   Umową sprzedaży objęte są nowe Towary.

 

2.   Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych (rękojmia). Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). 

 

3.   W przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej (rękojmia) zakupionego u Sprzedawcy Towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące rękojmi, a w szczególności te zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 

4.   Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.

 

5.   Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć: (1) wyczerpujący opis wady, rodzaj i okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, (2) żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, (3) dane Klienta składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 

6.   Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 

7.   W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Towaru na koszt Sprzedawcy na adres Sklepu Stacjonarnego podany w §3 niniejszego Regulaminu.

 

8.   Prośba o dostarczenie Towaru, o której mowa w ust. 7 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 6 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Towaru i ponownego zamontowania Towaru po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

 

9.   W przypadku, gdy na Towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Towaru w Sklepie Internetowym.

 

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1.   Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.   Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 

a)   Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą.

 

b)   Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 

c)   Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

§ 12

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

 

1.   Konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.   Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy (dzień dostawy) lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

 

3.   Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę (Lampy Maciej Kimel, Pruszkowska 29/273, 02-119 Warszawa, kontakt@jupitersklep.pl, Telefon: 880-158-193) o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 

4.   Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz dostępny jest na stronach Sklepu Internetowego w zakładce Informacje Prawne.

 

5.   Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 

6.   W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, zwracane są Konsumentowi wszystkie otrzymane przez Sprzedawcę płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu Dostawy, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie Internetowym), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 

7.   Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z dokonanym zwrotem.

 

8.   Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

9.   Towary mają być odesłane lub przekazane do firmy Jupiter pod adres: ul. Podwójna 19, 42-200 Częstochowa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin zostaje zachowany, jeżeli Towary zostaną odesłane przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.

 

10.                  Wysokość kosztów zwrotu Towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą, wynosi 25,00 PLN (brutto).

 

11.                  Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

 

§ 13

Postanowienia końcowe

 

1.   Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

 

2.   Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

 

3.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 

4.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

5.   Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

6.   Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2018 roku.