Polityka prywatności

 

§ 1

Informacje ogólne

 

1.  Niniejsza polityka prywatności dotyczy sposobu przetwarzania danych osobowych udostępnianych przez Klientów i Przedsiębiorców (zwanymi dalej: „Użytkownikami”) na stronach sklepu internetowego (zwanym dalej: „Sklepem Internetowym”), funkcjonującego pod adresem: www.jupitersklep.pl.

 

2.   Operatorem Sklepu Internetowego oraz administratorem danych osobowych jest Maciej Kimel, który prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą: Lampy Maciej Kimel z miejscem siedziby znajdującym się w Warszawie (02-119) przy ul. Pruszkowskiej 29/273, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5732763355, REGON 380554304.

 

3.   Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@jupitersklep.pl.

 

4.  Dane osobowe gromadzone przez Sklep Internetowy www.jupitersklep.pl są podawane przez Państwa dobrowolnie i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

 

5.  Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

 

6.   Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

 

§ 2

Definicje

 

Klient - każdy podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Operatora na stronach internetowych działających w domenie www.jupitersklep.pl.

Towar – rzecz przedstawiona przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Zamówieniu.

Dostawca – firma kurierska, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostaw Towarów.

Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę na stronach internetowych działających w domenie www.jupitersklep.pl.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru lub Towarów ze Sprzedawcą.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru lub Towarów zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 

§ 3

Hosting i dane dostępowe

 

1.   Dostęp do strony www.jupitersklep.pl nie wymaga podania danych osobowych. Jednakże, każdorazowe wczytanie strony lub podstrony Sklepu Internetowego skutkuje automatycznym zapisaniem logów serwera np. czasu dokonania zdarzenia – data i godzina; rodzaju zdarzenia i kwalifikacja zdarzenia, np. ostrzeżenie, błąd; tekstowego opisu zdarzenia, nazwy użytkownika wraz z adresem IP, danych o pobieranych plikach i składającym zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe).

 

2.  Zapisywanie logów serwera ma na celu jedynie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania strony www.jupitersklep.pl oraz zoptymalizowanie oferty Sklepu Internetowego. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 

3.   Dane dostępowe są usuwane w ciągu 7 dni od momentu zakończenia wizyty na stronie lub podstronie Sklepu Internetowego.

 

4.  Usługi w zakresie hostingu oraz prezentacji stron i podstron Sklepu Internetowego są dostarczane przez zewnętrznego dostawcę. Dane powierzone do przetworzenia, opisane w niniejszej polityce prywatności, w ramach korzystania ze Sklepu Internetowego oraz wypełnionych formularzy dostępnych na stronie i podstronach www.jupitersklep.pl są przechowywane na serwerach usługodawcy.

 

5.  Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności. Usługodawca zakresie hostingu oraz prezentacji stron i podstron Sklepu Internetowego ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 

                                                                                 § 4

                                                                                          Tworzenie konta Klienta i wykonanie Umowy sprzedaży

 

1.   Gromadzone dane osobowe i teleadresowe są zawsze przekazywane dobrowolnie przez Użytkowników odwiedzających stronę i podstrony Sklepu Internetowego z zastrzeżeniem, że niepodanie wymaganych danych może skutkować np. uniemożliwieniem złożenia i dalszej realizacji zamówienia dokonanego przez Użytkownika.  Przekazanie danych osobowych ma miejsce w przypadku kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej; składania zamówienia (za pośrednictwem Formularza zamówienia); zakładania konta Klienta (za pośrednictwem Formularza rejestracji); ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń, dostępu do newslettera.

 

2.   Składanie zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania Umowy sprzedaży:

 

a)  Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b)  Dane osobowe i teleadresowe przekazywane przez Klienta: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu; dane adresowe: ulica z numerem domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość. W przypadku Przedsiębiorcy dane należy uzupełnić o nazwę firmy Przedsiębiorcy oraz NIP, w celu poprawnego wykonania Umowy sprzedaży;

 

3. Ustalanie, dochodzenie i egzekucja roszczeń:

 

a)  Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi;

b)  Użytkownik może być poproszony o podanie dodatkowych danych dotyczących korzystania z usług lub Towarów, rozmiarów poniesionej szkody, innych danych niezbędnych do udowodnienia zaistniałego roszczenia;

 

                                                                                      § 5

                                                                                                     Przekazywanie danych podmiotom zewnętrznym

 

1.   Dane osobowe i teleadresowe przekazywane są dostawcom, z których usług korzysta Operator przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, dostawcy albo podlegają poleceniom Operatora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.

 

a)  By w sposób poprawny wykonać Umowę sprzedaży, dane osobowe i teleadresowe przekazywane są Dostawcy (firmie kurierskiej, usługi transportowe), która doręcza zamówione Towary w przypadku wybrania tej opcji Dostawy. Dostawca realizuje zlecenie zgodnie z poleceniem Operatora co do celów i sposobu przetwarzania danych osobowych; 

b)  Celem realizacji płatności, dane osobowe i teleadresowe przekazywane są podmiotowi świadczącemu usługi płatności elektronicznych lub bankowych, który samodzielnie określa cele i sposoby przetwarzania danych;

 

2.  Podmioty zewnętrze współpracujące z Operatorem mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

                                                                                         § 6

                                                                                                                                                      Cookies

   

1.   Serwis korzysta z plików cookies.

 

2.   Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę i podstrony www.jupitersklep.pl i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

3.   Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 

a)  Utrzymanie sesji użytkownika Sklepu Internetowego (po zalogowaniu), dzięki której    użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;

b) Realizacja celów określonych w §7 Istotne techniki marketingowe;

 

4.     W ramach Sklepu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: ‘sesyjne’ (session cookies) oraz ‘stałe’ (persistent cookies). Cookies ‘sesyjne’ są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). ‘Stałe’ pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

5.     Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu Internetowego mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 

 

6.     Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie i podstronach Sklepu Internetowego.

 

7.     Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).

 

8.     Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

 

9.   W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową, która jest używana i postępować zgodnie z instrukcjami:

  1. Edge

  2. Internet Explorer

  3. Chrome

  4. Safari

  5. Firefox

  6. Opera

Urządzenia mobilne:

  1. Android

  2. Safari (iOS)

  3. Windows Phone

 

                                                                                      § 7

                                                                                                                          Istotne techniki marketingowe

 

1.   Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

2.   Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania Użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe Użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

 

3.  Operator wysyła drogą elektroniczną newsletter, który zawiera informacje marketingowe. Wykorzystuje przy tym dane osobowe Użytkowników (adresy e-mail), które zostały dobrowolnie podane w momencie wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera. Każdy Użytkownik może w dobrowolnym momencie zrezygnować ('wypowiedzieć') z tej funkcji wysyłając odpowiednio opisaną wiadomość, drogą elektroniczną, na skrzynkę kontakt@jupitersklep.pl. Po zrezygnowaniu z funkcji otrzymywania newlettera dane osobowe Użytkowników (adresy e-mail) zostaną usunięte z bazy danych Operatora.

 

4.   Operator korzysta z narzędzi marketingowych Google AdWords zapewnionych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Z pomocą Google Adwords Sklep Internetowy jest promowany w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. Wykorzystywane są również narzędzia remarketingowe. Działania w tym zakresie są realizowane, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie Operatora w postaci marketingu produktów własnych lub usług.

 

W momencie odwiedzin stron Sklepu Internetowego automatycznie pozostawiany jest w urządzeniu Użytkownika plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Użytkownika stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.

 

Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy Użytkownik wyraził zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z kontem Użytkownika oraz wykorzystanie informacji z konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku Użytkownik będzie zalogowany, podczas wizyty na stronach Sklepu Internetowego, w serwisie Google, Google wykorzysta dane Użytkownika razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo dane osobowe Użytkownika z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

 

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

 

Użytkownik może dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google pod adresem: https://adssettings.google.com. Ponadto, w ramach ustawień plików cookies z poziomu strony Sklepu Internetowego Użytkownik może wyłączyć wykorzystywanie plików cookies na potrzeby remarketingu.

 

Szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google AdWords, można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy.

 

                                                                                             § 8

                                                                                                                                          Prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 

1.   Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Operatora a zarazem administratora Sklepu Internetowego:

 

a)  Prawo dostępu do danych osobowych Użytkownika - podstawa prawna: art. 15 RODO;

b)  Prawo do sprostowania danych osobowych Użytkownika - podstawa prawna: art. 16 RODO;

c)   Prawo do usunięcia danych osobowych Użytkownika - („prawo do bycia zapomnianym") - podstawa prawna: art. 17 RODO;

d)  Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika - podstawa prawna: art. 21 RODO;

e)  Prawo do przenoszenia danych osobowych Użytkownika - podstawa prawna: art. 20 RODO;

f)    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika - podstawa prawna: art. 18 RODO;

g)  Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO. Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody udzielonej Sklepu Internetowemu. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody;

 

2.   Po skorzystaniu przez Użytkownika z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych Użytkownika Operator Sklepu Internetowego nie będzie kontynuować przetwarzania danych osobowych Użytkownika, chyba że zostaną wykazane ważne prawnie, uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych i będą one nadrzędne wobec interesów i praw Użytkownika, lub w sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń. Sytuacja ta nie dotyczy marketingu bezpośredniego, kiedy to kontynuowanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika zostanie zaprzestane.

 

3.   Jeżeli Użytkownik wystąpi z żądaniem wynikającym z przysługujących mu praw, które zostały powyżej opisane, Operator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Operator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 

4.   Na działania Operatora a zarazem administratora Sklepu Internetowego przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 

5.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do poprawnej obsługi Użytkownika przez Sklep Internetowy.

 

6.   W stosunku do Użytkownika mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Operatora a zarazem administratora Sklepu Internetowego marketingu bezpośredniego.

 

7.   Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

                                                                                     § 9

                                                                                                                        Zmiany Polityki prywatności

 

1.  Polityka prywatności może podlegać zmianie. Operator Sklepu Internetowego informuje użytkowników o tym fakcie na 7 dni przed nastąpieniem zmiany. 

 

2.   Data ostatniej dokonanej zmiany: 01.12.2018 r.

 

3.   Pytania odnośnie Polityki prywatności należy wysyłać na adres poczty elektronicznej: kontakt@jupitersklep.pl